KARMEN OTURMA GRUPLARI
DEKORASYON MOBİLYA TEKSTİL
İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 1. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ

 

İşbu Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Politika”), Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile hayata geçirilen veri koruma yükümlülüklerini yerine getirirken ve ek olarak kişisel verileri işlerken Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.içerisinde ve/veya Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.  tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler için yeterli ve makul güvenlik düzeyini uygulamayı, kişisel verilerin gizliliğine saygı duymayı ve işbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

 1. POLİTİKANIN AMACI

Bu Politikanın temel amacı, Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik esasları ortaya koymak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri aydınlatarak ve bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

 1. POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika; Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin tüm departmanlarını ve çalışanlarını kapsamaktadır.

İşbu Politika; Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. kişisel verileri işlemekte olduğu tüm faaliyetleri kapsayacak olup, her türlü olay ve eylemde uygulanacaktır.

İşbu Politika anonim hale getirilmiş ya da kişisel veri olmayan veriler hakkında uygulanmayacaktır.

Yeni mevzuatlar ile belirlenmesi durumunda, Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. kişisel veriler üzerinde yeni mevzuatlara uyumlu olacak şekilde daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlayacak ve mevzuat gerekliliklerine uyacaktır.

İşbu Politika’nın Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından uygulanmasında hukuki bir engel olduğuna kanaat getirildiği durumlarda, Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.uygulayacağı adımları, gerek görülmesi durumunda Kurul’a da danışarak, yeniden belirleyecektir.

 1. TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim hale getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumluları Sicili Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili (VERBİS)
Veri Envanteri Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter.

 

 1. KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nezdinde; Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri (Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Çalışanlar, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Referans, Hissedar/Ortak, Çalışan Yakını, Referans) ile sınırlı olarak ;

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,
 • Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,
 • Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimiz ve/veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,
 • İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
 • Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,
 • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır.

Bu kapsamda Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır ;

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük bilgisi, hukuki işlem bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekan güvenliği bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finans bilgisi, pazarlama satış bilgisi, görsel ve işitsel kayıt bilgisi, ırk ve etnik köken bilgisi, din bilgisi (eski kimlikte), sağlık bilgisi ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi ve diğer bilgiler ( imza) veri kategorisi.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
 • Hukuka Uygunluk

Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

 • Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta, bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda tüm kişi kategorilerine ilişkin veriler güncel tutulmaya çalışılmakta, doğruluğu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. (Her birim ve veri işleyen personel işledikleri verilerin güncelliğinin sağlanması konusunda sorumluluk taşımaktadır.)

 • Belirli, Meşru ve Açık Amaç

Şirketimiz; yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işleneceği amaç işleme faaliyeti öncesi belirlenmekte ve “Kişisel Veri Envanteri” ne de işlenmektedir.

 • Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. . Bu kapsamda süreçler sürekli gözden geçirilmekte, kişisel verilerin azaltılması ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Gerektiği Kadar Muhafaza Edilmesi ve Sonrasında Silinmesi

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bu kapsamda hukuk ve ceza zamanaşımı sürelerini dikkate almakta ve kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimizin “Veri İmha Politikası”na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen yasal dayanaklar kapsamında toplanabilir, işlenebilir veya kullanılabilir.

 • Açık Rıza

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olup, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimizce, kişisel verilerin işlenmesinde ancak aşağıdaki şartlar varsa ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlenmektedir;

 • Açık rıza özgür irade ile verilmelidir, aksi durumda hükümsüzdür.
 • İlgili kişiden yazılı olarak veya elektronik ortamda açık rıza alınacaktır. Bu durumlara ek olarak kayıt alınması durumlarda sözlü rıza da kabul edilebilir. Bu şekilde açık rızalar ispatlanabilir şekilde kaydedilecektir. Açık rıza alınmadan önce kişilere ilgili hakları bildirilecektir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi gerekli durumlarda açık rızalar kanıtlanabilir şekilde alınacaktır.
 • Kişisel veri işleyen departmanlar, işledikleri kişisel veriler toplanırken ilgili veri sahibinin açık rızasının varlığının ve geçerliliğinin kontrolünü sağlamakla yükümlüdür. Açık rıza olmadığının tespit edilmesi durumunda veri işleme faaliyeti durdurulacaktır.
 • Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi

7.2.1          Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

7.2.2          Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

7.2.3          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

7.2.4          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

7.2.5          Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

7.2.6          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7.2.7          Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca veri sahibinin ispatlanabilir açık rızasının bulunması ya da kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenebilir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rıza almaksızın işlenebilir. Bu tarz bir işleme durumunda, veri işleyen sır saklama yükümlülüğü altındadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınacaktır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi gereken her durumda KVKK Komitesi
 • Çalışanların Verilerinin İşlenmesi
 • Yukarıda belirlenen tüm kişisel veri işleme ilkeleri, çalışanların kişisel verileri üzerinde de uygulanacaktır.
 • CV toplama kanallarını kullanmadan iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verileri iş ilişkisini başlatmak amacı ile açık rızaları bulunmaksızın işlenebilir. Bu şekilde gelen bir başvurunun uygun görülen bir pozisyon için değerlendirilmesinin ardından olumsuz sonuçlanması halinde ilgili kişinin kişisel verileri silinecektir.  Ancak çalışan adayının açık rızası halinde saklanacaktır.
 • İş ilişkisi ile bağlantılı ve sözleşmenin ifası ile ilgili olan çalışan kişisel verileri çalışanların açık rızası olmadan işlenebilir. Aksi durumlarda, çalışanın onayı, hukuki hükümlülük, meşru menfaat ve benzeri bir gerekçe olmalıdır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 • Türkiye’de Bulunan Üçüncü Kişilere Aktarım
 • Kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızası bulunduğu durumlarda Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kişisel veriler kanunun 5. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşullardan en az birinin geçerli olması halinde, kişinin açık rızası olmadan Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kişisel verilerin Türkiye içerisindeki aktarımı sırasında uyulacak yükümlülüklere uygunluğun sağlanmasından aktarımı yapan ilgili departman sorumludur.
 • Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilere Aktarım
 • Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır.
 • Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir.
 • Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecek ve Kurul’dan izin alınacaktır.
 • Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarımı
 • Kişisel sağlık verileri anonim hale getirilmeden, mevzuata uygun olmadan, gerekli izin ve onaylar alınmadan üçüncü kişilere aktarılamaz.
 • Kişisel sağlık verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları çerçevesinde ve kanunlarda açıkça öngörülmüş olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.
 • Sağlık verilerinin aktarımı sırasında uyulacak yükümlülüklere uygunluğun sağlanmasından aktarımı yapan ilgili departman sorumludur.
 1. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
 • Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.kişisel verisini elinde bulundurduğu ilgili kişilerin aşağı belirtilen taleplerine kanunda belirtilen sürelerde karşılık verecektir:
 • Kişisel verilerini işleyip işlemediğinin bilgisi,
 • Hangi kişisel verilerini işlediğinin bilgisi,
 • Kişisel verilerini aktarıp aktarmadığının bilgisi,
 • Kişisel verilerini aktardığı üçüncü kişileri ve üçüncü kişilerin irtibat kişilerinin bilgisi,
 • Kişisel verilerini işleme amacı,
 • Kişi ilgili kişisel verilerinin güncellenmesini istediğinde cevap verilmesi,
 • Kişisel verilerinin anonimleştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi isteği,
 • Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nde bulunan kişisel verilerinin bir kopyasını alma
 • Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.verilerini işlerken işbu Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda aşağıdaki Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.KVKK Sorumlusu ile iletişim bilgilerini kullanarak irtibat kurabilirler. (Aynı zamanda internet sitesinde yer alan KVKK başvuru formu ile yukarda belirtilen haklar kapsamında başvuruda bulunabilinir.)
 1. GİZLİLİK

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.içerisinde kanun kapsamında işlenen kişisel verilerin tamamı gizlidir. Çalışanlar, kişisel veriler üzerinde yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dahilinde toplama, işleme, aktarım, kullanım, silme, yok etme, anonimleştirme faaliyetlerini yürütebilir. Aksi durumda çalışanların bu faaliyetleri yürütmesi yasaktır. Ek olarak, çalışanlar kişisel verileri bireysel veya ticari amaçlarla kullanamaz.

 1. GÜVENLİK

Kişisel verilerin güvenliği sırasıyla çalışan, departman ve Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.sorumluluğundadır. Kişisel verilerin kaybolmasına, hukuka aykırı olarak işlenmesine, kötüye kullanılmasına, yetkisiz kişilerce her türlü işleme alınmasına karşı korunması gerekmektedir. Bu güvenlik önlemleri elektronik ve fiziki olarak saklanan kişisel verilerin tamamını kapsamaktadır.

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış ve olası risklere karşı kişisel verilerinizi korumaktadır. Örneğin;

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere     Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
 • Kuruluş içerisinde bilgi güvenliği operasyonu ve uygulamasının başlatılması ve kontrol edilmesi amacıyla bir yönetim çerçevesi kurulmuştur.
 1. KVKK Komitesi ve İrtibat kişisi atanmış ve görev tanımları belirlenmiştir.
 2. KVKK Başvuru kanalları belirlenmiştir.
 3. İhlal, talep/şikayet yönetim iş akışları belirlenmiştir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin Ana Esaslar, politika ve prosedürler belirlenmiştir.
 1. Veri İşleme ve Saklama Politikası Oluşturulmuştur.
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Oluşturulmuştur.
  2. Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası Oluşturulmuştur.
  3. Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliğine Yönelik Politika Oluşturulmuştur.
 • İşlenen kişisel veriler kapsamında mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Çalışanlar için kişisel veri güvenliği konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanların ve yüklenicilerin bilgi güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları ve yerine getirmelerini temin etmek üzere veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklar ile görev tanımları belirlenmiştir.
 • Çalışanlar için güvenlik politika, ana esaslar ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye girecek bir disiplin süreci mevcuttur.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Çalışan, müşteri, tedarikçi vs. için aydınlatma metni yayımlanmıştır.
 • Açık rıza alınması gereken süreçler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • İşleme amacı bakımından anılan kişisel verilere ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmekte, kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, durumu 72 saatte ilgili kişiye ve Kurul’a bildirmek üzere çalışanlar tarafında gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede (Maksimum 72 saatte) ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

 1. BİNA GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
 • Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.binalarında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
 • Güvenlik kameraları kullanılması suretiyle Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır. Kamera kayıtları 3 hafta süreyle saklanmaktadır.
 • Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
 • Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
 • Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır.
 • Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
 1. YÖNETİM BİNASINDA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ
 • Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından; güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla, Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.binalarında misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
 • Misafir Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.
 • Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
 • Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.
 1. KARMEN OTURMA GRUPLARI DEKORASYON MOBİLYA TEKSTİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TESİSLERİNDE ZİYARETÇİ’LERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla; Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde ve Kurum tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi hakkında yönetmelik” uyarınca; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir Politika oluşturmuş ve bu Politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapılmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup, (6 ayda bir) yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına göre takvim oluşturulmuştur.

 1. İHLAL OLAYLARI

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nde çalışan her bir çalışan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Politika kapsamında belirtilen kısıtlamalara aykırı olduğunu düşündüğü bir eylem veya olayı departman yöneticilerine durumu fark ettiği en kısa sürede yazılı olarak aktarmak ile yükümlüdür. Aktarmaması halinde doğabilecek zarar ve cezai yükümlülük çalışana rücu edilebilecektir.

Yapılan bilgilendirmeler sonucunda Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin KVKK komitesi mevzuatı dikkate alarak ihlal eylem veya olaylarına ilişkin olarak ilgili kişi veya yetkili kuruma (KVKK) bildirim yapmakla yükümlü tutulmuştur.

 1. SORUMLULUKLAR

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.içerisinde sorumluluklar sırasıyla çalışan, departman şeklindedir. Bu kapsamda;

 • Çalışanlar kendi çalışma alanları içerisinde bulunan basılı veya bilgisayar ortamındaki tüm kişisel verilerden sorumludur ve bu veriler üzerindeki her türlü işlemede kanunda ve işbu Politika’da belirtilen şartlara uyacaktır.
 • Departman yöneticileri, departmanları içerisindeki çalışanların işlediği basılı veya bilgisayar ortamındaki tüm kişisel verilerden sorumludur ve bu veriler üzerindeki her türlü işleme için kanunda ve işbu Politika’da belirtilen şartlara departmanının uygun çalıştığını garanti etmektedir.
 • Departmanın yöneticileri, kontroller ve denetimler yaparak kendi departmanlarında işbu Politika’nın uygulanmasına katkı verecektir.
 • Yönetici konumundaki çalışanlar kendi alanlarına giren kişisel veri işleme faaliyetlerinden sorumludur ve kişisel verilerin kanuna ve işbu Politika’ya uygun işlenmesini sağlayacaktır.
 • Departmanlar kişisel veriler ile ilgili yeni veri işleme, veri silme, belirsizlik ve benzeri her türlü durumda Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin KVKK Komitesini bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bilgilendirmemesi halinde doğabilecek zarar ve cezai yükümlülük çalışana rücu edilebilecektir.
 1. YÜRÜTME

İşbu Politika’nın yürütülmesinden Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Standardı’nın yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.

Karmen Oturma Grupları Dekorasyon Mobilya Tekstil İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. bünyesinde işbu Politika ve bu Politikaya bağlı ve ilişkili diğer Politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

 1. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika …/…/.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.